Affärsidé Termografering

Företagets verksamhet är teknisk drift.

Företaget erbjuder energistatistik, uppföljning av förbrukningar, analys, rapportering av läckflöden och systemfel, optimering av systemfunktioner, felavhjälpning, termografering, budgetering alt. framtagande av budgetunderlag för el, vatten och värme, prognoser på kort och lång sikt, energisparåtgärder, kalkyler med avseende på pay-off och livscykelkostnad, optimering av abonnemang avseende form och nyttjande, upphandling av entreprenader och energileveranser, löpande underhåll och reparationer.